ไปสารบัญ

           

กระบวนธรรมของจิต  ในการเกิดขึ้น และในการดับไปแห่งทุกข์

ใช้ในการปฏิบัติเพื่อการดับไปแห่งทุกข์  หรือจางคลายจากทุกข์ได้ตามควรแห่งฐานะตน

 

คลิกที่นี่

           เข้าหน้าหลักปรมัตถธรรมบันลือโลก                   

 ควรอ่านผ่านทางคอมพิวเตอร์  จะได้รายละเอียด

คติธรรม

จิตมีตัณหา จากการปรุงแต่งเวทนา เป็นเหตุ

เป็นสมุทัย เหตุแห่งทุกข์

ผลของจิตมีตัณหา จากการปรุงแต่งเวทนา

เป็นทุกข์อุปาทาน อันเป็นทุกข์

สติเห็นกาย,เวทนา,จิตหรือธรรม

เป็นมรรค ปฏิบัติ           

ผลของสติเห็นกาย,เวทนา,จิต,ธรรม

เป็นนิโรธ อันพ้นทุกข์    

Google

 
ทั่วโลก ค้นหาเฉพาะใน"ปฏิจจสมุปบาท"

 

Anti Spam