กระดานธรรม ๓

ขันธ์ ๕ ล้วนเป็นอนัตตา

 คลิกขวาเมนู

        รูป เป็นอนัตตา  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง   เราย่อมไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาในรูปได้ว่า  รูปเอ๋ยเจ้าจงอย่าแก่ อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าตายเลย  แต่มักเกิดความเข้าใจผิดด้วยอวิชชาว่า

        เวทนา เป็นอนัตตา  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง   เราไม่สามารถบังคับบัญชาในเวทนาได้ว่า  เวทนาเอ๋ยเจ้าจงเป็นสุข เจ้าจงไม่เป็นทุกข์เถิด จงรู้สึกเฉยๆเถิด

        สัญญา เป็นอนัตตา  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง   เราไม่สามารถบังคับบัญชาในสัญญาความจำได้ว่า  สุขนี้จงจำเถิด  ทุกข์นี้จงไม่จำเถิด,  ที่อยากจำกลับลืม  ที่อยากลืมกลับจำ ฯลฯ.

        สังขาร เป็นอนัตตา  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง   เราไม่สามารถบังคับบัญชาในสังขารขันธ์คือการกระทำ ดังเช่นว่า  เจ้าจงเล่นกีฬาเก่งๆเป็นเลิศเถิด  เจ้าจงพูดเก่งๆเถิด ฯลฯ.

        วิญญาณ เป็นอนัตตา  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง   เราไม่สามารถบังคับบัญชาในวิญญาณว่า  เมื่อเกิดการกระทบกันของอายตนะภายในกับภายนอก  วิญญาณเจ้าจงอย่าเกิดขึ้นเลย

                ด้วยเหตุดังกล่าวเยี่ยงนี้นี่เอง  ขันธ์ ๕ แท้จริงแล้ว จึงล้วนเป็นอนัตตา  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา คือไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ของตนอย่างแท้จริง

 

  

 

 

hit counter