ไปสารบัญ

Google


ทั่วโลก  ค้นหาเฉพาะใน"ปฏิจจสมุปบาท"

หัวข้อธรรม

ปฏิจจสมุปบาท โดยย่อ    ฉบับย่อสั้นเป็นที่สุด

๑. สังขารขันธ์ ในขันธ์ ๕    สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับสังขารขันธ์ในขันธ์ ๕  ความรู้เกี่ยวกับสังขารขันธ์ที่ทำให้เกิดการกระทำต่างๆ ทั้งดี ชั่ว และแม้กลางๆในการดำเนินชีวิต

๑.๑ วิธีดับสังขารขันธ์อันเป็นทุกข์ อย่างถูกต้อง ได้ผลโดยพิจารณาจากหลักปฏิจจสมุปบาท

๒. อุเบกขา การวางใจเป็นกลาง วางใจเฉย เมื่อสติเห็นเหตุอันควร  

๓. ถึงแม้อุเบกขาแล้วก็ตาม แต่ว่า.......เป็นกลางวางใจเฉยไม่ได้    สาเหตุที่วางใจเป็นกลางไม่ได้  และวิธีเปลี่ยนอารมณ์

๔. ธรรมะสอนใจจากพระอริยะเจ้า ข้อคิดจากพระอริยะเจ้า  

๕. ขันธ์ทั้ง ๕ ทำงานโดยอิสระ ขันธ์ทั้ง ๕ ทำงานตามหน้าที่ตน ล้วนเป็นอิสระจากเรา ไม่ขึ้นอยู่กับเราเลย   จึงควบคุมบังคับเขาไม่ได้ จึงต้องรู้วิธีใช้งานเขา

๖. มารู้จัก ธรรมชาติการทำงานของขันธ์ทั้ง ๕ รู้จักธรรมชาติในการทำงานของขันธ์ ๕ จะได้ไม่ฝืนบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จึงไม่ได้ผล

๗. ภพ ในปฏิจจสมุปบาท

๘. เปรียบเทียบขันธ์ ๕ กับสังขารอื่นๆ อุปมาของขันธ์ ๕

๙. สังขารทั้งหลาย ความจริงของสังขารทั้งปวง

๑๐. เวทนาขันธ์  VS. สังขารขันธ์                 ๑๐.๑. เวทนา แสดงการเกิดเวทนา เป็นการไล่ลำดับเหตุ ที่ทำให้เกิดตั้งแต่เบื้องตน

๑๑. ตัณหา VS. สังขารขันธ์ ตัณหา คือสังขารขันธ์หรือไม่  คำถามที่ต้องหาคำตอบเอง

๑๒. พิจารณาในอนิจจลักขณะ ทุกขลักษณะ และอนิจจลักษณะ ของสังขารต่างๆรวมทั้งขันธ์ ๕

๑๓. ความจริง มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด   ทุกข์ย่อมตั้งอยู่ และเสื่อมสิ้นไป ทำไมจึงมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด จึงต้องอยู่อย่างมีสติ และสัมปชัญญะ

๑๔. วิบากกรรม ทำไมจึงหนีวิบากกรรมไม่พ้น เมื่อทุกสิ่งล้วนเป็นอนัตตา      ทำดีได้ด    เหนือกรรม

๑๕. ลักษณะหรือเครื่องกำหนดต่างๆที่แสดงความเป็น อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา

๑๖. จากส่วนหนึ่งของ อนัตตลักขณสูตร   แสดงขันธ์ ๕  ว่าเพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา

๑๗. โมหะ อย่างหนึ่ง อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลง

๑๘. ธรรมารมณ์

 ๑๙. ทุกขเวทนา VS ทุกข์ใจ

๒๐. ราหุลสูตร โปรดแสดงธรรมแก่พระราหุลจนสำเร็จ

๒๑. ทุกข์ เป็นสังขารขันธ์เกิดจากอะไร ทำไมจึงเป็นอย่างเร่าร้อนและยาวนาน

๒๒. จิตทำงานทั้งในขณะที่หลับและตื่น จิตไม่เคยหลับไหล

๒๓. อุปาทาน VS สัญเจตนา  ความแตกต่างระหว่างธรรมทั้ง ๒

๒๔. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว  เมื่อไม่เข้าใจจึงเกิดความสงสัยว่า ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไป

๒๕. สัญญา VS ปัญญา  ปัญญาเป็นสังขารขันธ์ในเจตสิก ๕๒ แต่จัดเป็นสัญญาอย่างหนึ่งไหม

๒๖. ทุกขเวทนาหรือทุกข์ที่พากันรังเกียจ หารู้ไม่ว่าถ้าไม่มีเสียจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เลย (ปรับปรุง)

๒๗. ทุกข์ให้รู้  สมุทัยให้ละ  ก็พอรู้อยู่ แต่ต้องทำอย่างไร?  รู้อะไร? ละได้อย่างไร?

๒๘. ความจริงอันน่ารู้ยิ่งเกี่ยวกับ "ตัวกู ของกู"

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ