กลับสารบัญ

พจนานุกรมพระพุทธธรรม บาลี - ไทย - อังกฤษ

THE  PALI - THAI - ENGLISH  DICTIONARY  OF  BUDDHIST  TERMS

หนังสืออุเทส

 สารบัญ

บาลีสยามอภิธาน ตรี นาคะประทีป พ.ศ. 2472

บาลีอภิธานัปปทีปิกาสูจิ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไท พ.ศ. 2464

ปทานุกรมบาลี-ไทยของพระศรีสุทธิพงศ์

พระปฐมสมโพธิกถา ร.ศ. 121

พระยาพจนสุนทร อักขรานุกรมธรรมบท พ.ศ. 2467

พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ของหน่วยวิจัยทางพระพุทธศาสนา, กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษา 1990

พจนานุกรมบาลี-ไทย ของ นายแปลก สนธิรักษ์ ป.ธ.9.

พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย ของ

สุชีพ ปุญญานุภาพ.

ธาตุปฺปทีปิกา หรือพจนานุกรมบาลี-ไทย ของหลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรฺมธัช ป.ธ.9)

พระบาฬีลิปิกรม ของ อำมาตย์โทพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) เปรียญ.

พระไตรปิฎกบาลี อักษรไทยฉบับสยามรัฐ.

อรรถกถา , ฎีกา, อนุฎีกา และคัมภีร์พระพุทธศาสนาเล่มอื่น ๆ .

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2525  และ 2548. 

ปทานุกรม กรมตำรา 2451 พ.ศ.  2470.

Concise Pali-English Dictionary, by A.P. Buddhadatta  Mahathera.

The Pali Text Society’s Pali – English Dictionary edited by T.W Davis .

F.B.A.,D Sc.,Ph. D.,LL,D.,D,Litt, and William Stede Ph,D.

Pali Tipitakam Concordance, listed by F,L., Woodward & other , arranged & edited by E.M, HARE.

Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary , by Franklin  Edgerton.

A Practical  Sanskrit Dictionary , by Arthur  Anthony,  Macdonell.

Dictionary of the Pali Language , by  Robert  Carsar Childers.

English – Pali dictionaty, by Aggamahapandita  A.P. Buddhadatta Mahathera.

A  Buddhist Students’manual, by  Christmas  Humphreys.

Students’ Thai-Pali-English Dictionary  of  Buddhist Terms , compiled by Prayuddha P. Arayankura.

Therada  Buddhism  by  T.W. Davis (1843-1922) , Oxford Press.

คู่มือบาลีไวยากรณ์ ;  รวมหลักบาลีไวยากรณ์สำหรับท่องจำและขยายเนื้อความ

โดย พระมหาจำรัส  ฐิตโชติ วัดมหาธาตุ ฯ กทม.

คู่มือเรียนภาษาบาลีด้วยตนเอง ; ประยุกต์วิธีแปลภาษาบาลีแบบสากล

โดย ประดิษฐ์  บุญยะภักดี เปรียญ (มี 3 เล่มจบ)

สัมพันธ์ไทย ; คู่มือสำหรับครูหรือนักเรียนที่ต้องการเรียนด้วยตนเอง

โดย พระมหาจำเนียร แก้วกู่ ปธ. 8, พธ.บ

คู่มือธรรมบท ; แบบประกอบเปรียญตรี-โท

โดย พระมหาจำรัส ฐิตโชติ วัดมหาธาตุ ฯ กทม.

สัมพันธ์ไทย ธรรมบท ภาค 5  ; ฉบับรับรองผล, สัมพันธ์ไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง (เฉพาะภาค 5) สำหรับนักเรียน ป.ธ.3 โดย สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ เปรียญ.

กรรมการสนามหลวงและเปรียญเอก  27 ท่าน ช่วยกันตรวจแก้ไข.

 

 

 กลับหน้าเดิม

 

 

 

web site hit counter