พระพรหมคุณาภรณ์      

พระธรรมปิฎก

(ป.อ. ปยุตฺโต)

เหตุใดสติที่ตามทันขณะปัจจุบัน จึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนา

ภาวะทางจิต ของนิพพาน     :      ธรรมข้อคิด จากหนังสือพุทธธรรม     :     โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ  

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์     :      ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของสมาธิ  

พรหมวิหาร ๔

พุทธธรรม

หนังสืออันทรงคุณค่ายิ่งในการศึกษาพระพุทธศาสนา

(ปฏิจจสมุปบาท - บทที่ 4  ตัวกฎหรือตัวสภาวะ หน้า ๗๙)

สำหรับ Iphone และ Ipad ดาวน์โหลดได้ฟรี ใน "App Store"  คลิกใน search(ค้นหา) พิมพ์"พุทธธรรม"

ค้นหา พจนานุกรม ฉบับประมวลศัพท์ และประมวลธรรม

วัดญาณเวศกวัน

ชีวประวัติและผลงาน

ธรรมปฏิบัติ "สมถะ...วิปัสสนา"

ธรรมบรรยาย "อยากได้สมาธิกันหนักหนา ถ้าไม่เอาสติมานำหน้า ทางสำเร็จก็ไม่มี"

ธรรมบรรยาย ปฏิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง

 

ธมฺมปิฎกตฺเถรสมฺภาวนคาถา

ปฐฺยาอริยา

 

เถโร หิ "ธมฺมปิฎโก"
สุวณฺณรฎฺฐนิวาสี
วิชฺชาลยาภิปารคุ
ไทย-รฏฺเฐ อภิชาโต
เทวปุรา อภิยาจิต-
อุปฺปนฺนํ อพฺพุทํว
ยทา หิ ยํ อุทฺธมฺมํ
ตทาปิ ตํ อุปฺปนฺนํ
สมฺมาสมฺพุทฺธธมฺม-
ธมฺมวิหารี โลเก
อพฺภุคฺคตกิตฺติสโร
สฺยาปเทปยตีนํ

อิจฺเจว ราชสุทินฺนาโมหุ
สฺยามปเทสวรเมธิภิกฺขุ
นานาสิปฺเป วิสารโท พฺยตฺโต
ปุตฺโต ชินสาสนุปถมฺโภ
วรเทวสุตปฏิภาคสุวิสฺสุโต
วูปสเมตุง อิธาคโตหุ
อุพฺพินยํ เจว ทีปยนฺติ ยตี
วูปสเมติ ชินสาสเนน
ปคฺคหภูโต หิตตฺถคเวสโก
วิหาสิ ธมฺมํ ปวตฺตยิตฺถ
โลเก สมฺภาวิโต ครุปูชิโต
ปทีปสทิยสติปากโฏหุ.

 

 

 

 

นายรังษี สุทนต์ ป.ธ. ๙
โครงการชำระพระไตรปิฎก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประพันธ์ถวายด้วยความเลื่อมใสยิ่ง มกราคม ๒๕๔๒

 

      สัมภาวนกถาพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

 

     เพชรน้ำเอกพระเถระแดนสยาม

ทินนามพระธรรมปิฎกที่โลกขาน

 

สุพรรณบุรีไทยทั่วทราบชั่วกาล

ถิ่นตำนานแดนปราชญ์ของชาติไทย

 

     จริยวัตรงามล้ำพุทธบุตร

เชิดชูพุทธศาสนานั้นหาไหน

 

เฝ้าปกป้องแหนหวงดัง

เทิดทูนไว้อำนวยสุขทั่วทุกคน

 

     คดีโลก-ธรรม จำแนกได้แตกฉาน

ผู้เชี่ยวชาญเอกอุบรรลุผล

 

ชี้สังคมเปลี่ยนปรับไม่อับจน

ครามืดมนแนะวิถีช่วยชี้ทาง

 

     ชาวไทยเทศทั่วหล้าเห็นปรากฏ

เหลือกำหนดความดีที่สรรค์สร้าง

 

สอนหลักธรรมหลากหลายทางสายกลาง

ฉุดพ้นทางทุกข์เข็นร่มเย็นใจ

 

     เทพประทานจากฟ้าลงมาเกิด

ผู้ประเสริฐแจ่มจริงที่ยิ่งใหญ่

 

ธรรมปฏิรูปแผดกล้า ณ คราใด

ระงับได้ด้วยหลักธรรมประจำตน

 

     สร้างหลักที่ถาวรบวรศาสน์

ป่าวประกาศ พุทธธรรม ป้องมิหมองหม่น

 

มวลฝรั่งยังศรัทธาหันมายล

สาธุชนชาวโลกซ้องก้องปฐพี

 

     สิบสองมกรานี้ ปีสี่สอง

งามเรืองรองผ่องผลมงคลศรี

 

อายุท่านพร่างพริบหกสิบปี

ชื่นฤดียิ้มย้ำผ่องอำไพ

 

     จึงมวลศิษย์มุทิตาสักการะ

คารวะจิตเปี่ยมด้วยเลื่อมใส

 

จะยึดแนวเยี่ยงท่านดำเนินไป

เป็นธงชัยนำก้าวหน้าสู่สากล

 

     ขออำนาจพระไตรรัตน์เป็นฉัตรป้อง

ค้ำประคองยืนนานร้ายกาลฝน

 

ประสพแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคล

บันดาลดลความสุขในหทัย

 

     แม้นกิเลสนานาโรคาพยาธ

จงแคล้วคลาดกัปป์กัลป์มิหวั่นไหว

 

สถิตย์มั่นในร่มฉัตรพระรัตน์ตรัย

รุ่งเรืองรองเป็นหลักชัยตลอดกาล

 

 

นิรันดร์เทอญฯ


 

ถอดความประพันธ์โดย
พระมหาสังวร วรกวินฺโท (อ่อนสนิท) ป.ธ. ๙, พธ.บ.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

กลับสารบัญ