อาหาเรปฏิกูลสัญญา

         สัญญา คือการกำหนดหมาย ความเป็นปฏิกูลในอาหาร,  ความสำคัญหมายในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล พิจารณาให้เห็นว่าเป็นของน่าเกลียด โดยอาการต่างๆ เช่น ปฏิกูล โดยบริโภค, โดยประเทศที่อยู่ของอาหาร, โดยสั่งสมอยู่นาน เป็นต้น

        เป็นหนึ่งในกรรมฐาน ๔๐ (ข้อ ๓๕ ในกรรมฐาน ๔๐) การพิจารณาในอาหารให้เห็นความเป็นปฏิกูล เป็นของไม่สวยงาม ไม่สะอาด เป็นของโสโครก เพื่อลดละตัณหา,ความติดเพลินหรือความหลงไหลในรสชาดในอาหาร ให้เป็นเพียงสิ่งเพื่อยังอัตภาพให้คงอยู่ ไม่เป็นไปเพื่อความตัณหามัวเมาในรสชาด  อันเมื่อติดเพลินหรือทานมากเกินไป ย่อมเนื่องถึงจิต กล่าวคือจิตย่อมฟุ้งซ่าน  ตลอดจนยังเนื่องไปถึงกายทางกามารมณ์   พึงพิจารณาเนืองๆด้วยว่า เมื่อเข้าไปอยู่ในท้องแล้วก็ผสมปนเปเป็นปฏิกูลด้วยบดเคี้ยวคลุกเคล้าด้วยน้ำย่อยน้ำดี เป็นดังดั่งสุสานใหญ่ที่ย่อมมีการฝังเติมเต็มไปด้วยซากพืช ซากอสุภะของสัตว์นาๆที่ย่อมเริ่มเน่าเปื่อยผุพัง เมื่อสำรอกออกมาย่อมยืนยันว่าทั้งไม่น่าดู ไม่น่าดม  แล้วก็ยังเก็บหมักหมมไว้ในกาย ซึ่งหมักหมมเน่าเหม็นยิ่งๆขึ้นไป รอการขับถ่าย   อาหารที่ว่าสวยที่ว่าอร่อย อันเป็นมายาเกิดแต่ฆนะหรือมวลรวมของเหตุที่มาเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้น เมื่อทานเข้าไปแล้วก็ย่อมแปรปรวน,ดับไป แปรสภาพหรือคืนสู่สภาวะเดิม ไม่สวยไม่หอมอีกต่อไป ประกอบด้วยใกล้เคียงสภาวะเดิมแท้ ที่มีแต่ความเป็นปฏิกูล ไม่งาม เน่าเหม็นเป็นธรรมดา อันย่อมเห็นและผัสสะได้จากสิ่งที่ขับถ่ายออกมา

         ขยายความในกายคตาสติสูตร - ฝ่ายไถ้ที่มีปาก ๒ ข้าง อีกปากหนึ่งนั้นนก็คือก้นรั่ว ก็ยังนำมาพิจารณาให้เห็นได้อีกว่า จึงเติมไม่รู้จักเต็ม จึงกินไม่รู้จักพอ เป็นไถ้อันแสนสกปรกที่บรรจุเท่าใดก็ไม่รู้จักเต็ม จึงต้องหมั่นเติมให้เต็มให้อิ่มทุกเมื่อเชื่อวัน เป็นภาระเวร,เป็นภาระกรรมที่ต้องคอยดูแลต้องรักษาไปตลอดกาลนานจนสิ้นกาละ  ทางหนึ่งพึงเข้าทางปาก อีกทางหนึ่งพึงขับถ่ายออกมาก็แสนปฏิกูลเหลือกำลัง  ภายในก็ล้วนคลุกเคล้าเป็นปฏิกูลด้วยซากพืช อสุภะของสัตว์น้อยใหญ่ น้ำลาย น้ำย่อย น้ำดี ฯ. คลุกเคล้ากันแลไม่น่าดู เปรี้ยวเหม็นไม่น่าดม ไม่สวยงามประกอบกันเป็นปฏิกูลยิ่ง ภายในจึงเป็นไปดุจดั่งสุสานใหญ่ที่แสนปฏิกูล ที่หมักหมมเป็นคูถเป็นมูตรอันเน่าเหม็นยิ่งๆขึ้นไป จนย่อมไม่มีใครอยากลิ้มหรือดอมดมอีกต่อไป  เป็นดั่งนี้สิ้นทั้งในกายตนแลผู้อื่น

 

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ