เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอนัตตา

กระดานธรรม ๓

 คลิกขวาเมนู

    สังขารทั้งปวง ล้วนเกิดขึ้นมาแต่มีเหตุต่างๆ มาเป็นปัจจัยประชุมกัน จนเป็นสังขารนั้นๆขึ้น   สังขารนั้นๆจึงขึ้นอยู่กับเหตุต่างๆที่มาเป็นปัจจัยกันนั่นเอง จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราหรือใครๆ จึงล้วนไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่อัตตาตัวตนของใครๆทั้งสิ้น  ความจริงแท้อย่างปรมัตถ์แล้วจึงขึ้นหรืออิงคือมีความเนื่องสัมพันธ์กับเหล่าเหตุต่างๆที่มาเป็นปัจจัยกันนั้นนั่นเอง

    ตัวตน ที่หมายถึงสิ่งที่เห็นคือสัมผัสได้ด้วยตา  หรือสิ่งที่สัมผัสได้แม้ด้วยอายตนะใดๆก็ตามที  ล้วนเป็นเพียงฆนะ คือกลุ่ม หรือก้อน หรือมวลรวม หรือแท่ง ของเหล่าเหตุที่มาเป็นปัจจัยกัน   จึงล้วนไม่ใช่ของเรา  จึงไม่ใช่เรา  จึงไม่ใช่อัตตาตัวตนของใครๆทั้งสิ้น  เหตุเพราะตัวตนทั้งหลายย่อมขึ้นหรืออิงคือมีความเนื่องสัมพันธ์กับเหล่าเหตุต่างๆที่มาเป็นปัจจัยประชุมกัน นั่นเอง

    เมื่อไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา จึงควบคุมบังคับไม่ได้ตามปรารถนาอย่างแท้จริง   ที่เข้าใจว่าควบคุมบังคับบัญชาได้นั้น เป็นเพียงแต่การควบคุมเหตุที่มาประชุมคือเป็นปัจจัยกันได้เพียงบางประการและในบางขณะเท่านั้นเอง   ดังนั้นตามความจริงแท้อย่างปรมัตถ์แล้ว จึงไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามปรารถนาได้อย่างแท้จริง   แต่เมื่อควบคุมเหตุเพียงบางประการได้และเป็นไปตรงตามความปรารถนาได้บ้างเพียงครั้งคราว  ก็ก่อให้เกิดความหลงหรือมายาไปโดยไม่รู้ตัวว่า สามารถควบคุมบังคับบัญชาในสังขารต่างๆได้อย่างแท้จริง จนเกิดความเข้าใจผิดด้วยมายาไปว่า เป็นของเรา เป็นเรา อย่างแท้จริงในที่สุด

     ดังนั้นสังขารร่างกาย แม้ชีวิต  ซึ่งต่างล้วนเป็นสังขารที่ถูกปรุงแต่งขึ้นทั้งสิ้น จึงต่างก็ล้วนไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา อย่างแท้จริง  และไม่ใช่อัตตาตัวตนของใครๆ หรืออะไรๆทั้งสิ้น

     คำว่า ของเรา  เรา  อัตตา  ตัวตน  ตัวกู  ของกู ที่กล่าวในพระไตรลักษณ์ เป็นภาษาธรรมหรือโลกุตระ  จึงมิได้มีความหมายถึงสิ่งที่เห็นหรือแม้ผัสสะได้เพียงเท่านั้น แต่มีความหมายครอบคลุมไปว่า ย่อมเป็นไปตามปรารถนาของเราหรือผู้เป็นเจ้าของ   ดังนั้นถ้าเป็น อัตตา ตัวตน เรา ของเรา แล้ว ก็หมายถึงเราเป็นเจ้าของเจ้านายแท้จริงด้วย  ในเมื่อเป็นเจ้าเข้า,เจ้าของจึงต้องสมควรสามารถควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจปรารถนาของเราได้จริงๆ  ไม่สมควรไปขึ้นหรืออิงอยู่กับเหตเป็นสำคัญ ดังที่เป็นไปกันอยู่ทั่วทุกโลกธาตุ,   ส่วนเรา ของเรา ตัวกู ของกู โดยสมมติสัจจะก็ยังต้องคงมีอยู่ แต่เป็นไปเพียงเพื่อการดำรงขันธ์หรือชีวิตในสังคมโลกนั่นเอง

 

กำลังเรียบเรียง

 

 

 

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ

 

 

 

 

hit counter

นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย