ขันธ์ ๕ :     เป็นเหตุปัจจัย ให้เกิด      .ขันธ์ ๕ โดยลำดับ |   .ขันธ์ ๕ (๒) |   .ขันธ์ ๕ (๓)                                      ย้อนกลับ        กลับสารบัญ|    |