เวทนา :     เป็นเหตุปัจจัย ให้เกิด      .เวทนา.| .แยกแยะเวทนา.  .เวทนา VS สังขารขันธ์.| .ทุกขเวทนา VS ทุกข์ใจ.  |           ย้อนกลับ     กลับสารบัญ