.สมาธิ & ฌาน.:     เป็นเหตุปัจจัย ให้เกิด      .สมาธิและฌาน.|   .นิวรณ์ ๕.|   .วิปัสสนูปกิเลส.|  ".ติดสุข.  | .จิตส่งใน.    .สมาธิขั้นใด.

ย้อนกลับ    กลับสารบัญ