buddha1-1.gif

นิพเพธิกสูตร

        [๓๓๔]ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส แก่เธอทั้งหลาย

เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว

ภิกษุเหล่านั้น  ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส  นั้นเป็นไฉน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ไปที่หัวข้อ เธอทั้งหลายพึงทราบกาม     เหตุเกิดแห่งกาม  ความต่างแห่งกาม        วิบากแห่งกาม     ความดับแห่งกาม      ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกาม

ไปที่หัวข้อ เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนา  เหตุเกิดแห่งเวทนา ความต่างแห่งเวทนา   วิบากแห่งเวทนา  ความดับแห่งเวทนา   ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับเวทนา

ไปที่หัวข้อ เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญา  เหตุเกิดแห่งสัญญา ความต่างแห่งสัญญา  วิบากแห่งสัญญา  ความดับแห่งสัญญา  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับสัญญา

ไปที่หัวข้อ เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ  เหตุเกิดแห่งอาสวะ  ความต่างแห่งอาสวะ  วิบากแห่งอาสวะ  ความดับแห่งอาสวะ  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับอาสวะ

ไปที่หัวข้อ เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม    เหตุเกิดแห่งกรรม  ความต่างแห่งกรรม      วิบากแห่งกรรม    ความดับแห่งกรรม    ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรม

ไปที่หัวข้อ เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์     เหตุแห่งทุกข์  ความต่างแห่งทุกข์            วิบากแห่งทุกข์     ความดับแห่งทุกข์    ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับทุกข์ ฯ

 

กลับไป หัวข้อดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เรากล่าวนี้ว่า เธอทั้งหลายพึงทราบกาม  เหตุเกิดแห่งกาม  ความต่างแห่งกาม  วิบากแห่งกาม  ความดับแห่งกาม  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกามนั้น  เราอาศัยอะไรกล่าว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้ คือ รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รัก ยั่วยวน ชวนให้กำหนัด  เสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รัก ยั่วยวน ชวนให้กำหนัด ... กลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูก ... รสที่พึงรู้ แจ้งด้วยลิ้น ... โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รัก ยั่วยวน ชวนให้กำหนัด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชื่อว่ากาม     (แต่iรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ)สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในวินัยของพระอริยะเจ้า ฯ

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ต่อไปอีกว่า

        ความกำหนัดที่เกิดด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษ(จึง)ชื่อว่ากาม    อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากาม  ความกำหนัดที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษ (จึง)ชื่อว่า กาม  อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของตน(ตามธรรมหรือธรรมชาติของมัน)  ส่วนว่าธีรชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจ(กามฉันทะ, ตัณหา)ในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น ฯ

        ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดแห่งกามเป็นไฉน คือ ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลาย

(หมายเหตุ  ผัสสะเป็นเหตุก็จริงอยู่  แต่พึงสังวรว่า เมื่อใดที่อายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอก ย่อมเกิดวิญญาณ  การประจวบกันของธรรมทั้ง ๓ เรียกว่า ผัสสะ เป็นไปตามธรรม จึงย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเช่นกัน  และย่อมไม่สามารถไปดับผัสสะอันเป็นผลแต่โดยตรงๆได้ จึงต้องพิจารณาและปฏิบัติโดยแยบคายว่าปฏิบัติดับที่เหตุเยี่ยงไร จึงเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากขันธ์ ๕ หรือปฏิจจสมุปบาทจะสรุปได้ว่า โดยการสำรวม สังวร ระวัง๑ สติ๑, และปัญญาเป็นที่สุด๑ ควบกันไป)

        ก็ความต่างกันแห่งกามเป็นไฉน คือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่ง กามในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง  กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง  กามในรสเป็นอย่างหนึ่ง  กามในโผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึ่ง  นี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกาม

        (อนึ่งพึงสังเกตุว่า กามคุณ ๕ ที่กล่าวนี้ จึงครอบคลุมเพียงใน รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะทั้ง๕  ยังไม่ได้ครอบคลุมธรรมารมณ์อันเป็นภาวะที่เกิดแต่จิต)

        วิบากแห่งกาม เป็นไฉน คือ การที่บุคคลผู้ใคร่อยู่  ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้น  เป็นส่วนบุญ หรือเป็นส่วนมิใช่บุญ นี้เรียกว่าวิบากแห่งกาม

        ความดับ แห่งกามเป็นไฉน คือ ความดับแห่งกามเพราะผัสสะดับ

        อริยมรรคอันประกอบ ด้วยองค์ ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธ  เป็นปฏิปทาให้ ถึงความดับแห่งกาม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวกย่อมทราบชัดกาม  เหตุเกิดแห่งกาม  ความต่างแห่งกาม  วิบากแห่งกาม  ความดับแห่งกาม  ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกาม อย่างนี้ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้น ย่อมทราบชัดพรหมจรรย์ อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส เป็นที่ดับแห่งกาม  

ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงทราบกาม ฯลฯ  ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกาม ดังนี้ นั้น เราอาศัยข้อนี้กล่าว ฯ

 กลับไป หัวข้อ

กลับไป หัวข้อ ข้อที่เรากล่าวว่า  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงทราบเวทนา  เหตุเกิดแห่งเวทนา  ความต่างแห่งเวทนา  วิบากแห่งเวทนา  ความดับแห่งเวทนา  ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนา ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าว

        ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ คือ สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา

        ก็เหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นไฉน คือ ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งเวทนา   

        ก็ความต่างกันแห่งเวทนา เป็นไฉน คือ สุขเวทนาที่เจือด้วยอามิสมีอยู่  สุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิสมีอยู่  ทุกขเวทนาที่เจือด้วยอามิสมีอยู่  ทุกขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิสมีอยู่  อทุกขมสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิสมีอยู่  อทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิสมีอยู่ นี้เรียกว่า ความต่างแห่งเวทนา

        วิบากแห่งเวทนาเป็นไฉน คือ การที่บุคคลผู้เสวยเวทนาอยู่ ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้นๆ ให้เกิดขึ้น เป็นส่วนบุญ หรือเป็นส่วนมิใช่บุญ นี้เรียกว่าวิบากแห่งเวทนา

        ก็ความดับแห่งเวทนาเป็นไฉน คือ ความดับแห่งเวทนาย่อมเกิดขึ้น เพราะความดับแห่งผัสสะ

        อริยมรรคอันประกอบด้วย องค์ ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ. สัมมาสมาธิ เป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึง ความดับแห่งเวทนา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดเวทนา  เหตุเกิดแห่งเวทนา  ความต่างกันแห่งเวทนา  วิบากแห่งเวทนา  ความดับแห่งเวทนา  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ๆ  เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นย่อมทราบชัด  พรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส เป็นที่ดับเวทนานี้  

ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนา ฯลฯ ปฏิปทาที่ ให้ถึงความดับเวทนา ดังนี้นั้น เราอาศัยข้อนี้กล่าว ฯ

 กลับไป หัวข้อ

กลับไป หัวข้อ ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญา เหตุเกิดแห่งสัญญา  ความต่างแห่งสัญญา  วิบากแห่งสัญญา  ความดับแห่งสัญญา  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญา ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าว

        ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย สัญญา ๖ ประการนี้ คือ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา

        เหตุเกิดแห่งสัญญาเป็นไฉน คือ ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งสัญญา

        ก็ความต่างแห่งสัญญาเป็นไฉน คือ สัญญาในรูปเป็นอย่างหนึ่ง  สัญญาในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง  สัญญาในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง  สัญญาในรสเป็นอย่างหนึ่ง  สัญญาในโผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึ่ง  สัญญาในธรรมารมณ์เป็นอย่างหนึ่ง  นี้เรียกว่าความต่างแห่งสัญญา

        ก็วิบากแห่งสัญญา เป็นไฉน คือ เราย่อมกล่าวสัญญาว่ามีคำพูดเป็นผล  (เพราะว่า)บุคคลย่อมรู้สึก(หมายรู้หมายจำ)โดยประการใดๆ ก็ย่อมพูดโดยประการนั้นๆ ว่า เราเป็นผู้มีความรู้สึกอย่างนั้น นี้เรียกว่าวิบากแห่งสัญญา

        ก็ความดับแห่งสัญญาเป็นไฉน คือ ความดับแห่งสัญญา ย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะ

        อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้ แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาที่ให้ถึง ความดับแห่งสัญญา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวกย่อมทราบชัดสัญญา  เหตุเกิดแห่งสัญญา   ความต่างแห่งสัญญา  วิบากแห่งสัญญา  ความดับแห่งสัญญา  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ๆ  เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อัน เป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส

ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ ทั้งหลายพึงทราบสัญญา ฯลฯ ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับสัญญา ดังนี้นั้น เราอาศัย ข้อนี้กล่าว ฯ

 กลับไป หัวข้อ

กลับไป หัวข้อ ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ เหตุเกิดแห่งอาสวะ  ความต่างแห่งอาสวะ  วิบากแห่งอาสวะ  ความดับแห่งอาสวะ  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะ ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าว

        ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการ คือ กามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ

        ก็เหตุเกิดแห่งอาสวะ เป็นไฉน คือ อวิชชาเป็นเหตุเกิดอาสวะ (เป็นไปตามวงจรปฏิจจสมุปบาท จนเกิดอาสวะกิเลสเป็นที่สุด  และอาสวะกิเลสนี้ไปเป็นเหตุปัจจัยร่วมกับอวิชชาอีกต่อไป จึงเป็นวงจรแห่งสังสารวัฏของการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติ)

        ก็ความต่างแห่งอาสวะเป็นไฉน คือ อาสวะที่เป็นเหตุให้ไปสู่นรกก็มี  ที่เป็นเหตุให้ไปสู่กำเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี  ที่เป็นเหตุให้ไปสู่เปรตวิสัยก็มี  ที่เป็นเหตุให้ไปสู่มนุษย์โลกก็มี  ที่เป็นเหตุให้ไปสู่เทวโลกก็มี  นี้เรียกว่าความต่างแห่งอาสวะ (ควรพิจารณาทั้งในแง่บุคคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ในภพชาตินี้ หรือเป็นประโยชน์ต่อไปในภพชาติหน้า)

        ก็วิบากแห่งอาสวะเป็นไฉน คือ การที่บุคคลมีอวิชชา ย่อมยังอัตภาพที่เกิดจากอวิชชานั้นๆ ให้เกิดขึ้น เป็นส่วนบุญ หรือเป็นส่วนมิใช่บุญ  นี้เรียกว่าวิบากแห่งอาสวะ

        ก็ความดับแห่งอาสวะเป็นไฉน คือ ความดับแห่งอาสวะย่อมเกิดเพราะความดับแห่งอวิชชา

        อริยมรรคอันประกอบด้วย องค์ ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ. สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาที่ให้ถึง ความดับแห่งอาสวะ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกย่อมทราบชัดอาสวะ   เหตุเกิดแห่งอาสวะ  ความต่างแห่งอาสวะ  วิบากแห่งอาสวะ  ความดับแห่งอาสวะ   ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอาสวะอย่างนี้ๆ  เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นย่อมทราบชัด พรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส เป็นที่ดับอาสวะนี้

ข้อที่เรา กล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ ฯลฯ. ปฏิปทาที่ให้ถึง ความดับแห่งอาสวะ ดังนี้นั้น เราอาศัยข้อนี้กล่าว ฯ

 กลับไป หัวข้อ

กลับไป หัวข้อ ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม. เหตุเกิดแห่งกรรม  ความต่างแห่งกรรม  วิบากแห่งกรรม  ความดับแห่งกรรม  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรม ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าว

        ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม  บุคคลคิดแล้ว(เจตนา) จึงกระทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

        ก็เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉน คือ ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรม

        ก็ความต่างแห่งกรรมเป็นไฉน คือ กรรมที่ให้วิบากในนรกก็มี  ที่ให้วิบากในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็มี  ที่ให้วิบากในเปรตวิสัยก็มี  ที่ให้วิบากในมนุษย์โลกก็มี  ที่ให้วิบากในเทวโลกก็มี  นี้เรียกว่าความต่างแห่งกรรม (ควรพิจารณาทั้งในแง่บุคคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ในภพชาตินี้ หรือเป็นประโยชน์ต่อไปในภพชาติหน้า)

        ก็วิบากแห่งกรรมเป็นไฉน คือ เราย่อมกล่าววิบากแห่งกรรมว่ามี ๓ ประการ คือ กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ๑   กรรมที่ให้ผลในภพที่เกิด ๑   กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆ ไป ๑   นี้เรียกว่าวิบากแห่งกรรม (ควรพิจารณาทั้งในแง่บุคคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐานเช่นกัน)

        ความดับแห่งกรรมเป็นไฉน คือ ความดับแห่งกรรมย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะ

        อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ. สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวกย่อมทราบชัดกรรม  เหตุเกิดแห่งกรรม  ความต่างแห่งกรรม  วิบากแห่งกรรม  ความดับแห่งกรรม  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรมอย่างนี้ๆ  เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งความชำแรกกิเลส เป็นที่ดับกรรมนี้

ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม ฯลฯ ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรม ดังนี้นั้น เราอาศัยข้อนี้กล่าว ฯ

 กลับไป หัวข้อ

กลับไป หัวข้อ ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์  เหตุเกิดแห่งทุกข์  ความต่างแห่งทุกข์  วิบากแห่งทุกข์  ความดับแห่งทุกข์  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าว

        แม้ชาติก็เป็นทุกข์  แม้ชราก็เป็นทุกข์  แม้พยาธิก็เป็นทุกข์  แม้มรณะก็เป็นทุกข์  แม้โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ (กล่าวคือ ทุกข์ที่เร่าร้อนเผาลนจิต ก็คืออุปาทานทุกข์ หรืออุปาทานขันธ์ ๕ อันเป็นทุกข์นั่นเอง)

        ก็เหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นไฉน คือ ตัณหาเป็นเหตุเกิด แห่งทุกข์

        ก็ความต่างแห่งทุกข์เป็นไฉน คือ ทุกข์มากก็มี ทุกข์น้อยก็มี ทุกข์ที่คลายช้าก็มี ทุกข์ที่คลายเร็วก็มี นี้เรียกว่าความต่างแห่งทุกข์

        ก็วิบากแห่งทุกข์ เป็นไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกทุกข์อย่างใดครอบงำ มีจิตอันทุกข์อย่างใดกลุ้มรุม  ย่อมเศร้าโศก  ลำบาก  รำพัน  ทุบอก  คร่ำครวญ  ถึงความหลง(โมหะ) ก็หรือบางคนถูกทุกข์ใดครอบงำแล้ว มีจิตอันทุกข์ใดกลุ้มรุมแล้ว ย่อมแสวงหา(อย่างผิดๆ โดยไปหา)เหตุปลดเปลื้องทุกข์ในภายนอกว่าใครจะรู้ทางเดียวหรือสองทางเพื่อดับทุกข์นี้ได(หมายถึงหาวิธีการต่างๆนาๆกันไป)  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวทุกข์ว่ามีความหลงใหลเป็นผล  หรือว่ามีการแสวงหาเหตุปลดเปลื้องทุกข์(จาก)ภายนอกเป็นผล (อันตามธรรม ต้องปฏิบัติปลดเปลื้องทุกข์อันเกิดแต่ภายใน หรือในตัวตนเองหรือจิตเป็นสำคัญ  ไม่ใช่การไปแสวงหาจากภายนอก หรือจากบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามปรารถนา) นี้เรียกว่าวิบากแห่งทุกข์

        ก็ความดับแห่งทุกข์ เป็นไฉน คือ ความดับแห่งทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเพราะความดับแห่งตัณหา

        อริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ. สัมมาสมาธิ เป็น ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุกข์  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวกย่อมทราบชัดทุกข์  เหตุเกิดแห่งทุกข์  ความต่างแห่งทุกข์  วิบากแห่งทุกข์  ความดับแห่งทุกข์  ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์อย่างนี้ๆ  เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นย่อมทราบชัด  พรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส  เป็นที่ดับทุกข์

ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์  เหตุเกิดแห่งทุกข์  ความต่างแห่งทุกข์  วิบากแห่งทุกข์  ความดับแห่งทุกข์  ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุกข์  ดังนี้นั้น เราอาศัยข้อนี้กล่าว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้แลเป็นธรรมปริยายที่เป็นปริยาย เป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส

กลับไป หัวข้อ

จบสูตรที่ ๙

เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๙๖๑๑ - ๙๗๕๓. หน้าที่ ๔๑๘ - ๔๒๔.

กลับสารบัญ

 

 

 

 

hit counter

นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย