พระพุทธเจ้า

สังขารสูตร

พุทธพจน์ และ พระสูตร

พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๒๐

 

        สังขาร ในที่นี้มีความหมายถึงสังขารขันธ์ ในขันธ์ ๕ ที่หมายถึง สิ่งปรุงแต่งให้เกิดเจตนาทางใจให้เกิดการกระทำต่างๆ ทางกาย ทางวาจา และใจ  จึงไม่ได้หมายถึงความหมายในภาษาไทยโดยทั่วไปที่มักหมายถึงสังขารกายหรือร่างกายที่เรียกกันในภาษาธรรมว่ารูปหรือรูปขันธ์

 

สังขารสูตร

        [๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก   ๓ จำพวกเป็นไฉน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียน

ปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียน

ปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียน

ครั้นแล้วเขาย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียน  

ผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน  ย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้น

เขาผู้อันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว

ย่อมเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน เป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเหมือนพวกสัตว์นรก

        ฉะนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียน

ปรุงแต่งวจีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียน

ปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียน

ครั้นแล้วเขาย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียน

ผัสสะอันไม่มีความเบียดเบียน  ย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนนั้น

เขาผู้อันผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว ย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียน

เป็นสุขโดยส่วนเดียว เหมือนพวกเทวดาสุภกิณหะ ฉะนั้น

        บุคคลบางคนใน โลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง

ปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง

ปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง

ครั้นแล้วเขาย่อม เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง

ผัสสะที่มีความ เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องบุคคลนั้น

บุคคลนั้นผู้อันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ถูกต้องแล้ว

ย่อมเสวย เวทนาอันมีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง

เจือปนด้วยสุขและทุกข์ เหมือนมนุษย์ เทวดาบางพวก และวินิปาติกสัตว์บางพวก

ฉะนั้น ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก ฯ

 

 

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ

 

 

 

hit counter