มงคล อันสูงสุด

       มงคล  สิ่งที่ทำให้มีโชคดี  ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ
       มงคล ๓๘ ประการ หรือเรียกเต็มว่า อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการ มีดังนี้
    
   คาถาที่ ๑ =
           ๑. อเสวนา จ พาลานํ    
ไม่คบคนพาล
           ๒. ปณฺฑิตานญฺจเสวนา    
คบบัณฑิต
           ๓. ปูชา จ ปูชนียานํ    
บูชาคนที่ควรบูชา
   
    คาถาที่ ๒ =
           ๔. ปฏิรูปเทสวาโส จ อยู่ในปฏิรูปเทส,   
อยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี
           ๕. ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา
  ได้ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน, ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น
           ๖. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ    
ตั้งตนไว้ชอบ
    
   คาถาที่ ๓ =
           ๗. พาหุสจฺจญฺจ   
 เล่าเรียนศึกษามาก, ทรงความรู้กว้างขวาง, ใส่ใจสดับตรับฟังค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
           ๘. สิปฺปญฺจ   
 มีศิลปวิทยา, ชำนาญในวิชาชีพของตน
           ๙. วินโย จ สุสิกฺขิโต    
มีระเบียบวินัย, ได้ฝึกอบรมตนไว้ดี
           ๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา   
 วาจาสุภาษิต, รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี
       
คาถาที่ ๔ =
           ๑๑. มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ    
บำรุงมารดาบิดา
           ๑๒/๑๓. ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห =
               ปุตฺตสงฺคห
สงเคราะห์บุตร  และ ทารสงฺคห   สงเคราะห์ภรรยา
           ๑๔. อนากุลา จ กมฺมนฺตา   
การงานไม่อากูล
       
คาถาที่ ๕ =
           ๑๕. ทานญฺจ  
 รู้จักให้, เผื่อแผ่แบ่งปัน, บริจาคสงเคราะห์และบำเพ็ญประโยชน์
           ๑๖. ธมฺมจริยา จ   
ประพฤติธรรม, ดำรงอยู่ในศีลธรรม
           ๑๗. ญาตกานญฺจ สงฺคโห    
สงเคราะห์ญาติ
           ๑๘. อนวชฺชานิ กมฺมานิ   
 การงานที่ไม่มีโทษ, กิจกรรมที่ดีงาม เป็นประโยชน์ ไม่เป็นทางเสียหาย
      
 คาถาที่ ๖ =
           ๑๙. อารตี วิรตี ปาปา  
 เว้นจากความชั่ว
           ๒๐. มชฺชปานา จ สญฺญโม   
เว้นจากการดื่มน้ำเมา
           ๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ   
ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
      
 คาถาที่ ๗ =
           ๒๒. คารโว จ    
ความเคารพ, การแสดงออกที่แสดงถึงความเป็นผู้รู้จักถึงคุณค่าของบุคคล สิ่งของหรือกิจการนั้นๆ และรู้จักให้ความสำคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสม
           ๒๓. นิวาโต จ    
ความสุภาพอ่อนน้อม, ถ่อมตน
           ๒๔. สนฺตุฏฺฐี จ    
ความสันโดษ, ความเอิบอิ่มพอใจในผลสำเร็จที่ได้สร้างขึ้นหรือในปัจจัยลาภที่แสวงหามาได้ ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม
           ๒๕. กตญฺญุตา  
  มีความกตัญญู
           ๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ   
 ฟังธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงหาความรู้ ในเรื่องที่แสดงหลักความจริง
     
  คาถาที่ ๘ =
           ๒๗. ขนฺตี จ   
มีความอดทน
           ๒๘. โสวจสฺสตา  
 เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
           ๒๙. สมณานญฺจ ทสฺสนํ    
พบเห็นสมณะ, เยี่ยมเยือนเข้าหาท่านผู้สงบกิเลส
           ๓๐. กาเลน ธมฺมสากจฺฉา    
สนทนาธรรมตามกาล, หาโอกาสสนทนาถกเถียงเกี่ยวกับหลักความจริงและหลักความถูกต้องดีงาม
    
   คาถาที่ ๙ =
           ๓๑. ตโป จ    
มีความเพียรเผากิเลส, รู้จักบังคับควบคุมตน ไม่ปรนเปรอตามใจอยาก
           ๓๒. พฺรหฺมจริยญฺจ    
ประพฤติพรหมจรรย์, ดำเนินตามอริยมรรค, การรู้จักควบคุมตนในทางเพศ หรือถือเมถุนวิรัติตามควร
           ๓๓. อริยสจฺจานทสฺสนํ   
 เห็นอริยสัจ, เข้าใจความจริงของชีวิต
           ๓๔. นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ    
ทำพระนิพพานให้แจ้ง, บรรลุนิพพาน
    
   คาถาที่ ๑๐ =
           ๓๕. ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ   
 ถูกโลกธรรม จิตไม่หวั่นไหว
           ๓๖. อโสกํ
   จิตไร้เศร้า
           ๓๗. วิรชํ    
จิตปราศจากธุลี
           ๓๘. เขมํ   
จิตเกษม

จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดยพระธรรมปิฏก

 

แสดงภาพประกอบและขยายความใน มงคล ๓๘

 

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ

 

 

 

 

 

hit counter

นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย