ประมวลภาพ วงจรปฏิจสมุปบาท

ในโฮมเพจนี้

วงจรแบบที่ ๑

แสดงปฏิจจสมุปบาท

แบบการเกิดขึ้นของกองทุกข์

 

 

 

 

                       คลิ๊ก เลื่อนลงหน้าสารบัญ

                         ภาพต่อไป

 

วงจรแบบที่ ๒

แสดงตําแหน่งที่ต้องใช้

ปัญญาให้เกิดความเข้าใจ

ในสภาวะธรรม

และแสดงตําแหน่งที่

เหตุปัจจัยภายนอก

อันควบคุมบังคับไม่ได้

อย่างแท้จริงมากระทบสัมผัส

 

 

 

 

 

  

     

 

 

     

 

 

                คลิ๊ก เลื่อนลงหน้าสารบัญ

                ภาพต่อไป

 

     

 

                                anired02_down.gif     

                       สัญญาหมายรู้                                             

                                anired02_down.gif                                                                     

                     สังขารขันธ์(คิด)         ถ้ามีการ....คิดปรุงแต่ง....ต่อ      

 

 

     

 

 

วงจรแบบที่ ๓

แสดงรายละเอียดของ

กระบวนจิตอันก่อเกิดทุกข์

และแสดงการเกิดดับๆ

อย่างต่อเนื่องของ

อุปาทานขันธ์๕

อันก่อให้เป็นทุกข์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            คลิ๊ก เลื่อนลงหน้าสารบัญ

         ภาพต่อไป

ภาพแสดงปฏิจจสมุปบาท  แบบสมุทยวาร   พร้อมอุปาทานขันธ์ ๕ ในชรา  เป็นลำดับ อีกแบบหนึ่ง

 

 

วงจรแบบที่ ๔  แสดงกระบวนจิตของมวลมนุษย์ทุกผู้คน ทุกหมู่เหล่า โดยพิศดาร

ภาพขยายชรา(หมายเลข 14) อันทํางานเป็นวงจร เกิดวนเวียนๆ เกิดดับๆ เป็นกองทุกข์อันรุ่มร้อนและต่อเนื่อง

วงจรปฏิจจ> สังขารูปาทานขันธ13 >  รูปูปาทานขันธ์24 + ใจ + วิญญูาณูปาทานขันธ์25 anired06_next.gifเวทนูปาทานขันธ์26 > มรณะ(ดับไป) >อาสวะกิเลส23>.....

                                                                อุปาทานขันธ์๕ อันเป็นทุกข์   อันเกิดวนเวียนอยู่ในชรา14                                               คลิ๊ก เลื่อนลงหน้าสารบัญ

                                                       สังขารูปาทานขันธ์ เช่นคิดที่เป็นทุกข์ 28         สัญญูปาทานขันธ์27                                       ภาพต่อไป

    

 

 

 

 

 

 

วงจรแบบที่ ๖

                                                                                                                                                               คลิ๊ก เลื่อนลงหน้าสารบัญ  

                                                                                                                                                            ภาพต่อไป  

 

 

 

 

วงจรแบบที่ ๗

 

 

 

  Please download Java(tm).  

แสดงปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายนิโรธวาร หรือแบบการดับไปแห่งทุกข์

 

แสดงภาพปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายสมุทยวาร  หรือแบบการเกิดขึ้นแห่งทุกข์

 

กลับขึ้นไปข้างบน

กลับไปสารบัญ

 

 

 

 

hit counter

นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย