ปฏิจจสมุปบาท

กระบวนธรรมของการเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์

ปฏิจจสมุปบาท  โดยย่อ  (Eng.)

ปฏิจจสมุปบาท  ฝ่ายสมุทยวาร  การเกิดขึ้นแห่งทุกข์ โดยลำดับ

แสดง การเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆหรือกองทุกข์

ปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายนิโรธวาร  การดับไปแห่งทุกข์

ดับอวิชชา การปฏิบัติในแนวทางปฏิจจสมุปบาท

ปุจฉา-วิสัชนา ปฏิจจสมุปบาท  ไขข้อปัญหาในการพิจารณาและปฏิบัติ

 

กลับสารบัญ

 

 

 

 

 

 

 

hit counter