เว็บไซด์พระพุทธศาสนา

และโลก น่ารู้

หมายเหตุ : เว็บใดที่มี Logo แล้วไม่ปรากฏภาพ ให้กด F5 ถ้าไม่ปรากฏขึ้นมาอีก แสดงว่าเว็บนั้นอาจ Link ไม่ได้ชั่วคราว

     ไม่มีภาพ  Webอาจมีปัญหา

      ตามรอยพระพุทธเจ้า

สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า มีทั้งหมด ๑๒ ตอน สารคดีทางพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่กำเนิดพระพุทธศาสนา จนรุ่งเรืองเป็นเวลา ๑๗๐๐ ปี แล้ววันเสื่อมสูญหายไปจากชมพูทวีป ด้วยเหตุใด?

    

 http://krooair.blogspot.com/2009/08/blog-post_25.html

บุคคลแห่งพระพุทธศาสนา - ด.ร.อัมเบดการ์  อันสืบเนื่องมาจากสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า

แนะนำสถานที่ทำบุญต่างๆ

 สถานที่ทำบุญต่างๆ 

วัดพระบาทน้ำพุ

สภากาชาดไทย

         

        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

        http://www.nkgen.com/229.htm

  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/poonsak/budda/favorite.html

  http://www.dhammathai.org/day/buddhismday.php

         

        ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก

   http://mahamakuta.inet.co.th/tipitaka/tipitaka.html

     ย่อความจาก “ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก” โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ จากหนังสือ “100 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย”

            มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          

           พระประวัติตรัสเล่า

           พระประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

           ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

          พจนานุกรมพระพุทธธรรม บาลี-ไทย-อังกฤษ

         THE  PALI-THAI- ENGLISH  DICTIONARY  OF  BUDDHIST  TERMS

 

          พจนานุกรมพระพุทธธรรม อังกฤษ-ไทย

              THE  ENGLISH - THAI  DICTIONARY  OF  BUDDHIST  TERMS

 

           http://www.nkgen.com/buddhist/buddhist.htm

         นพพร สุวรรณพานิช

          

          ปัญญานันทะอมตะธรรม

           http://www.panya.iirt.net/read/

        หลวงพ่อปัญญานันทะสอนธรรม

          KUSOL.com

          http://kusol.com/search2/dictionary2.asp

        พุทธภาษิต  หัวข้อธรรมในคำกลอนโดยท่านพุทธทาส

          ไม่มีภาพ  Webอาจมีปัญหา

        http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/abouttripitaka/index.html

    พระไตรปิฎกฉบับประชาชน  ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก    พระไตรปิฎก   ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎก ฯลฯ.

ไม่มีภาพ  Webอาจมีปัญหา

http://www.dhammathai.org/indexthai.php

ธรรมะไทย นานาสาระธรรม  ประวัติพระสงฆ์ไทย   ปุจฉา - วิสัชนา   สมาธิภาวนา   วิปัสสนา   ศูนย์รวมภาพ

   http://www.watkoh.com

วัดเกาะวาลุการาม  นานาสาระธรรม  ภาพพุทธประวัติ  Clip VDO ภาพอสุภกรรมฐาน

         

         http://www.nkgen.com/ariya.htm

          ธรรมะของท่านในเว็บปฏิจจสมุปบาทนี้

 

http://www.nkgen.com/758.htm

ธรรมะของท่านในเว็บปฏิจจสมุปบาทนี้  "หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิและปัญญา"

 

 http://www.luangta.com/

 เป็นเว็บไซด์ของท่านหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน

 

http://www.nkgen.com/thampidok.htm

ธรรมะของท่านในเว็บปฏิจจสมุปบาทนี้

 

หนังสือพุทธธรรม  อันทรงคุณค่ายิ่ง แจกฟรี

 

http://www.rosenini.com/watnyanavesakavan/

วัดญาณเวศกวัน ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส  พร้อมภาพรอบทิศ 360 องศา

  

 http://84000.org/tipitaka/dic_dhamma/

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทั้งฉบับประมวลศัพท์ และฉบับประมวลธรรม

http://www.buddhadasa.com/

เป็นโฮมเพจที่รวบรวมประวัติ ตลอดจนข้อธรรม คําสอน อันล้วนเป็นแก่นธรรมของ ท่านพุทธทาสภิกขุ ไว้อย่างดีเยี่ยม และเว็บได้รับรางวัลดีเด่นจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)

 

http://www.nkgen.com/600.htm

ธรรมะของท่านในเว็บปฏิจจสมุปบาทนี้

 

 http://www.thaniyo.net/

 รวบรวมชีวประวัติ คำสอน หนังสือ เทปธรรมะ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

    

http://www.nkgen.com/tess.htm

 ธรรมะของท่านในเว็บปฏิจจสมุปบาทนี้

 

http://www.hinmarkpeng.org

เป็นเว็บของวัดหินหมากเป้งอย่างเป็นทางการ  มีธรรมะของท่านแสดงไว้ ดังเช่น  อัตโนประวัติของหลวงปู่    ส่องทางสมถวิปัสนา   สิ้นโลก เหลือธรรม   ฝึกสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ   ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ   หนังสือชุดรวมโอวาทหลังปาฏิโมกข์   รวมธรรมเทศนา ๒๗ กัณฑ์ ตลอดจนคลังเสียงธรรมเทศนาจากหลวงปู่ ฯลฯ.

 

http://www.fungdham.com/download/book/article/tesk/059.pdf

หลักธรรมคําสอนของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่องส่องทางสมถวิปัสสนา

 

http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_thes/lp-thes_02.htm

 ธรรมคําสอน เป็นธรรมโอวาทของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ระยะนี้ ใช้งานไม่ได้     

 http://www.watnongpahpong.org/

เป็นแหล่งเผยแผ่ผลงานของท่าน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานและเก็บรักษาต้นฉบับหนังสือ เทปธรรมะ คำสอน ซีดี และวิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 

คำถาม - คำตอบ ธรรมปฏิบัติ   โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

 http://nkgen.com       http://www.nkgen.com

โฮมเพจของ "ปฏิจจสมุปบาท" ที่ท่านกําลังอ่านอยู่นี้

Code เพื่อ Link มาที่โฮมเพจ "ปฏิจจสมุปบาท"

    ไม่มีภาพ  Webอาจมีปัญหา

 http://pirun.ku.ac.th/~fagissi/culture/chatchaval/meditation.html

 การปฏิบัติพระกรรมฐาน  โดยศูนย์พุทธศาสนศึกษา มก. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มก. และศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและเผยแพร่หลักวิชาศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ไม่มีภาพ  Webอาจมีปัญหา

 http://www.dhammajak.net/

 ธรรมจักร เพื่อการเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

 http://www.manodham.com/

 รวบรวมข้อมูลด้านพระศาสนา ตลอดจนการพักผ่อน เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และมโนธรรม

 http://www.cdthamma.com

 เป็น Web ศูนย์กลางที่รวบรวม ซีดี และ เสียงพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ต่างๆให้ Downloadไว้ฟังเป็นจํานวนมาก และมีCDแจกเป็นธรรมทานเสมอๆ,  Link ไปเว็บธรรมะต่างๆ,  เว็บบอร์ด,  บทความธรรมะ

พระไทยเน็ต

ชุมชนพระไทยในอินเทอร์เนต

 http://www.phrathai.net

ชุมนุมพระไทยในอินเทอร์เนต เป็นศูนย์ข่าวในแวดวงพระภิกษุสงฆ์  พร้อมทั้งข้อธรรม และฟังธรรม(เสียง)ได้

 ไม่มีภาพ  Webอาจมีปัญหา

 http://www.84000.org

รวบรวมธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา   ค้นหาพระไตรปิฏก   พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์  และประมวลธรรม  ครบบริบูรณ์   

    

   ธรรมะน่ารู้

นิวรณ์ ๕    สมาธิ ๔๐(กรรมฐาน ๔๐)

 

กลับสารบัญ

 

hit counter

 

คลิกที่นี่เพื่อเก็บหน้านี้ไว้ในแฟ้มFavorites

 

เว็บ    น่ารู้

Click for Bangkok, Thailand Forecast

 กทม.  ตามเวลาที่ปรากฏ

กระดานข่าว จากเว็บปฏิจจสมุปบาท

นสพ. ไทยรัฐ

ศูนย์ข่าวไวรัสคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สนุก.คอม

นสพ. คม ชัด ลึก

Google (ค้นหา-ไทย)

หรรษา.คอม

นสพ. เดลินิวส์

AltaVista - แปลภาษาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

กระปุก.คอม

นสพ. ฐานเศรษฐกิจ

ภาษิต - แปลเว็บภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 

นสพ. ประชาชาติธุรกิจ

วัดความเร็วInternet

 

สรุปหัวข้อข่าวทั่วโลกและบ้านเรา  

Lexitron - แปลคําศัพย์ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย

 

 

ยื่นขอฟรี Email ของ Hotmail

 

 

สแกนไวรัสออนไลน์ ฟรีใน internet

 

     แนะนำฟรีโปรแกรม(Freeware) ที่สามารถใช้งานได้ดี

    1. Maxthon เป็นฟรี Web Browser ใช้ร่วมกับ IE5.5 ขึ้นไป, คุณสมบัติเด่นคือ สามารถเปิดเว็บได้ครั้งละหลายหน้าพร้อมกัน,  สามารถกดปุ่มให้เลื่อนขณะอ่านโดยอัติโนมัติ พร้อมทั้งสามารถปรับความเร็วช้าในการเลื่อนได้ตามต้องการ จึงมีความสะดวกในการอ่านอย่างมาก ฯลฯ.

http://www.maxthon.com/

    2. AntiVir เป็นฟรีโปรแกรม AntiVirus ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าMcAfeeและNorton,  ป้องกันVirusทั้งจากการDownload และEmail  ข้อสำคัญสามารถUpdate หรือAuto updateข้อมูลเพื่อจัดการแก้ไขVirusใหม่ๆได้ตลอดเวลา

http://free-av.com/

 

กลับสารบัญ