รวมหัวข้อ ฌาน สมาธิ

  หัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับฌานสมาธิ

กลับหน้าเดิม

 ฌาน สมาธิ   รวมความรู้เกี่ยวกับฌานและสมาธิ ตลอดจนองค์ฌานต่างๆ พร้อมทั้งคุณและโทษ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เพราะเป็นเรื่องที่จำต้องเกี่ยวเนื่องพัวพันกับการปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆ เนื่องจากเป็นมรรคปฏิบัติอย่างหนึ่ง

 นิมิตและภวังค์   เรื่องเกี่ยวกับนิมิตที่ปรากฏแสดงขึ้นแก่นักปฏิบัติ และเรื่องเกี่ยวกับภวังค์อันชวนฉงนจึงน่ารู้ ที่ย่อมเป็นทางต้องผ่านของนักปฏิบัติธรรมเป็นธรรมดา

 ปุจฉา-วิสัชชา เรื่องสมาธิ   เขียนในลักษณะถามตอบปัญหาธรรม ที่มักเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพระกรรมฐานหรือฌาน,สมาธิ  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อการดำเนินไปในพุทธธรรมได้อย่างถูกต้องแนวทาง

 จิตส่งใน เป็นภัยต่อนักปฏิบัติ   อาการเป็นไปโดยไม่รู้ตัว เป็นอาการของจิตที่ส่งเข้าไปคอยจดจ่อจ้องเสพความสงบ,ความสุข,ความสบาย,ความอิ่มเอิบต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตน อันเป็นผลที่เกิดจากฌาน,สมาธิ ทำให้เกิดการทำอยู่เสมอทั้งโดยรู้ตัวและโดยไม่รู้ตัว จึงไปก่อให้เกิดการติดสุข,ติดปีติ,ติดความสงบ เป็นการติดเพลินชนิดให้โทษ และจัดเป็นวิปัสสนูปกิเลสจากการปฏิบัติอย่างรุนแรงโดยไม่รู้ตัวในภายหน้า  อาการคือ จิตส่งในไปกระทำเองเสมอๆโดยไม่รู้ตัวด้วยเป็นสังขารวิบากที่เกิดจากการสั่งสม จนสามารถกระทำได้เองด้วยความเคยชิน เพราะความไม่รู้หรืออวิชชาเป็นเหตุนั่นเอง  ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิมานานควรอ่านดูเป็นความรู้

 ติดสุข   และอาการต่างๆที่มักเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เป็นอาการหรือผลที่เกิดจากการไปติดเพลินจนก่อโทษทุกข์ภัยไปในความสงบ ความสุข ความสบาย ความอิ่มเอิบอันเกิดขึ้นจากอำนาจของการปฏิบัติ คือเป็นผลอย่างหนึ่งจากฌานและสมาธิเช่นกัน  ซึ่งตามปกติควรยังประโยชน์ให้แก่นักปฏิบัติ  แต่เมื่อไปติดในความสุข,ติดในความสงบ,ติดในความสบายเข้าเสียแล้ว กลับให้โทษทั้งต่อธาตุขันธ์และจิตขันธ์ และเป็นวิปัสสนูปกิเลสอย่างหนึ่ง อาการคือติดจนเลิกไม่ได้ เพราะเป็นสังขารวิบากที่ได้สั่งสมจนกระทำเองได้ด้วยความเคยชินนั่นเอง มีความเนื่องสัมพันธ์กับอาการจิตส่งใน

 นิวรณ์ ๕   กิเลสที่ขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าในธรรม,ในการปฏิบัติ,  นิวรณ์ ๕ เป็นธรรมที่เป็นปรปักษ์หรือเป็นธรรมคู่ปรับกับฌาน,สมาธิโดยตรง กล่าวคือจะไม่เกิดอยู่ร่วมกันโดยธรรมหรือธรรมชาติ

 สมาธิสั้นในเด็ก   แสดงการเกิดสมาธิสั้นในเด็ก อันเนื่องมาจากสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์อย่างแน่วแน่แลต่อเนื่อง

 หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ - ปัญญา   หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน แสดงธรรมเกี่ยวกับการใช้สมาธิและปัญญาให้ถูกต้อง

  แนวทางการใช้สมาธิในการปฏิบัติ

 การปฏิบัติสมถวิปัสสนา   แสดงแนวทางการใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน เพื่อให้ถึงซึ่งพุทธธรรม

 สัมมาสมาธิ    แสดงสมาธิที่มีทั้งสัมมาสมาธิ และมิจฉาสมาธิที่พาให้หลงทางหรือเกิดวิปัสสนูปกิเลส  เพื่อการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 สมาธิขั้นใด? ที่จำเป็นในการปฏิบัติ   สมาธิหรือฌานระดับใดกันแน่? ที่จำเป็นต้องใช้ในการเจริญวิปัสสนาให้ได้ผล  จำเป็นต้องได้สมาธิขั้นสูงจนถึงสมาบัติ ๘ หรือไม่?  จริงหรือไม่ที่สมาธิแค่ระดับขณิกสมาธิ หรือวิปัสสนาสมาธิ ก็ให้ผลในการปฏิบัติดียิ่งเหมือนกัน

 บริกรรมภาวนา   แสดงบริกรรมภาวนา ที่ไม่ใช่การปฏิบัติเบื้องต้นแต่อย่างเดียว และมีเจตนาเพื่อฝึกสติเป็นสำคัญ โดยหลวงปู่เทส เทสก์รังสี

 สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ที่ใช้ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน  เป็นเรื่องที่สับสนกันมาอย่างช้านาน ด้วยมายาของจิต

 รวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสมาธิและวิปัสสนา   จากครูบาอาจารย์

 พลังธรรมชาติ

  หลักสมถะและวิปัสสนา จากครูบาอาจารย์

 ส่องทางสมถวิปัสสนา   วิธีปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 อานาปานสติ  วิธีปฏิบัติอานาปานสติเบื้องต้น ที่ใช้สติกำกับกับลมหายใจ โดยท่านพุทธทาส

 หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา  การใช้สมาธิและปัญญาหรือวิปัสสนาอย่างถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างถูกต้อง โดยหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

 บริกรรมภาวนา  โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กล่าวแสดงว่าการบริกรรมที่ดีไม่ใช่ของเบื้องต้นอย่างที่เข้าใจกัน

 

 

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ