ประวัติพระอริยสาวก

buddha

พระอริยสาวก

พระสารีบุตร

พระโมคคัลลาน์

พระอานนท์

ฯลฯ

 

 

ธรรมข้อคิดสั้นๆของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  ซึ่งแฝงแก่นธรรมอันลึกซึ้ง  พร้อมทั้งคำอธิบายประกอบเพื่อการพิจารณาของผู้เขียนในข้อธรรมสั้นๆเหล่านั้นของท่าน,  การปฏิบัติ วิธีเจริญจิตภาวนา  และรวมธรรมข้อคิดสั้นๆใน หลวงปู่ฝากไว้

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ธรรมข้อคิด พร้อมคำอธิบายประกอบ

วิธีเจริญจิตภาวนา

หลวงปู่ฝากไว้

อเหตุกจิต ๓

"ประวัติ และปฏิปทา" บางส่วน

 

ธรรมบรรยาย โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ผู้ทำหน้าที่ได้สมดังฉายาของท่านว่า "พุทธทาส" โดยบริบูรณ์ เป็นธรรมบรรยายที่กล่าวถึงแก่นแกนพระศาสนาอย่างถูกต้องดีงามและตรงไปตรงมาอย่างเป็นที่สุด

 

ท่านพุทธทาส

 

 

 

 

หน้าหลัก หัวข้อธรรมะ

เรียนพุทธศาสนา ใน ๑๕ นาที

มรดกของท่านพุทธทาส

อานาปานสติ การมีสติตามรู้ลมหายใจ

หลักความเชื่อ๑๐(กาลามสูตร)

กระแสปฏิจจสมุปบาท-ชาติ-ภพ

นิพพานสำหรับทุกคน

นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้

 

ธรรมคำสอน โดย พระราชนิโรธรังสี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 

 

หลวงปู่เทสก์

 

 

 

 

หน้าหลัก

เทสโกวาส  รวมโอวาสสั้นๆของหลวงปู่

ทุกข์

สติรักษาจิต

การฝึกหัดจิตให้มีสติทุกเมื่อ

ธาตุ-ขันธ์-อายตนะ สัมพันธ์

โทษของอุปกิเลส๑๐ (วิปัสสนูปกิเลส)

ส่องทางสมถวิปัสสนา

 

ธรรมบรรยาย โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

หลวงตามหาบัว

หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา

ธรรมเทศนาให้เห็นความชัดเจนระหว่างการปฏิบัติสมาธิและปัญญา

 

ธรรมคำสอน โดย พระธรรมปิฏก(ป.อ. ปยุตโต)

สมณศักดิ์ปัจจุบันเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่  

"พระพรหมคุณาภรณ์"

 

พระธรรมปิฎก

(ปยุต ปยุตฺโต)

 

  

 

 

 

หน้าหลัก

เหตุใดสติที่ตามทันขณะปัจจุบัน จึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนา

ภาวะทางจิต ของนิพพาน

โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ

ธรรมข้อคิด จากหนังสือพุทธธรรม

พจนานุกรม ฉบับประมวลศัพท์

พุทธธรรม หนังสือพุทธศาสนาอันทรงคุณค่ายิ่ง

พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม

ชีวประวัติและผลงาน

 

ธรรมคำสอน โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)   

 

 

หลวงพ่อชา

ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติ

วัดหนองป่าพง

 

 

 

ธรรมคำสอน โดย หลวงพ่อปัญญานันทะ

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

หลวงพ่อปัญญา ฯ

ปัญญานันทะอมตะธรรม

ธรรมะจากท่านปัญญานันทภิกขุ

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     Somdech Phra Nyanasamvara

     The Supreme Patriarch of Thai Sangha.

สมเด็จพระญาณสังวร ฯ

A sermon on "This Present Life Is So Important"

จาก " ชีวิตนี้สำคัญนัก "

(มีทั้งภาษาอังกฤษและไทย)

 

 

 

กลับหน้าเดิม

กลับสารบัญ 

  

 

 

hit counter